پوش فیت Push Fit

سه راهی تبدیل پوش فیت 90درجه نیک بسپار
عکس و سایز لوله پوش فیت سه راهی تبدیل 90 درجه نیک بسپار از تولیدات شرکت نیک بسپار یزد ...
سه راهی پوش فیت 45درجه نیک بسپار
عکس و سایز سه راهی پوش فیت 45 درجه نیک بسپار از تولیدات شرکت نیک بسپار یزد ...
سه راهی پوش فیت 90درجه نیک بسپار
عکس و سایز سه راهی پوش فیت 90 درجه نیک بسپار از تولیدات شرکت نیک بسپار یزد ...
زانو پوش فیت بلند 90درجه نیک بسپار
عکس و سایز زانو پوش فیت بلند 90 درجه نیک بسپار از تولیدات شرکت نیک بسپار یزد ...

پوش فیت؛ لوله و اتصالات فاضلابی پوش فیت